Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE – WYCINKA DRZEW

wrz 1, 2022 | Bez kategorii, Przetarg

Szanowni Państwo! Zapraszamy do zapoznania się z wpisem zawierającym wszystkie niezbędne informacje. Na samym dole posta mogą znajdować się załączniki do pobrania. W przypadku pytań zapraszamy do biura lub kontaktu poprzez formularz kontaktowy, telefon i e-mail …

 

Niemcza dnia 25.08.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Opis przedmiotu zamówienia
Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą 130.000 zł netto, postępowanie
prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r, poz. 1129 ze zm.) w formie zapytania ofertowego.
2. Przedmiot zamówienia:
2.1 Przedmiotem zapytania jest :
Część 1- Wycinka drzew na terenie placu zamkowego w Niemczy
Część 2- Wycinka drzewna na ternie miejskim i cmentarzu komunalnym przy ul. Gumińskiej w
Niemczy.
Część 3 – Wycinka drzew na terenie wiejskim Gminy Niemcza
2.2 Szczegółowy opis sposobu wykonania zamówienia oraz wykaz ilości i lokalizacji drzew do
wycinki zawarto w załączniku nr 5
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty:
 posiadające wiedzę i doświadczenie
 dysponujące odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania
zamówienia
4. Czas realizacji zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022 r.
5. Tryb postępowania oraz informacje dodatkowe:
1) Postępowanie przeprowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zamówienia, przesunięcia terminu
składania ofert oraz odstąpienia od niniejszego zapytania, na każdym jego etapie, bez podania
przyczyny i nie będzie rodzić żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy.
3) Wykonawca może zwrócić się z zapytaniem do Zamawiającego na piśmie lub mailowo z
pytaniami o wyjaśnienie warunków realizacji przedmiotu zamówienia, nie później jednak niż na
dwa dni robocze przed terminem złożenia oferty.
6. Termin i miejsce składania ofert:
1) Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do
zapytania (odpowiedni dla danej części zamówienia).
2) Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3) Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jej
P.K.
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być opatrzone nazwą (firmą) i
adresem Wykonawcy, a także posiadać dodatkowe oznaczenie:
• Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Niemczy, „Wycinka drzew na terenie
gminy Niemcza” Część ……… Nie otwierać przed 06.09.2022 r. godz. 10.15
4) Ofertę należy złożyć w terminie do 06.09.2022r. do godz. 10.00
5) Otwarcie ofert nastąpi 06.09.2022 r. o godz. 10.15, w siedzibie Zamawiającego.
6) Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
7. Miejsce złożenia ofert: Przedsiębiorstwo Komunalne sp. zo.o. ul. Wrocławska 3a-3b 58-230
Niemcza – I piętro sekretariat.
8. Kryteria oceny ofert:
Cena – 100 %
O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje najniższa cena
Oferta o najniższej cenie uzyska maksymalną ilość punktów, tj.: 100 pkt, pozostałym Wykonawcom
przyznana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów wg wzoru:
(cena najniższa : cena badanej oferty) x 100 pkt
Cena określona przez Wykonawcę zostanie przyjęta na cały okres realizacji zamówienia, nie będzie
podlegała zmianom i waloryzacji.
Wykonawca zobowiązany jest do podania łącznej ceny wraz z należnym podatkiem VAT za
wykonanie usługi objętej zamówieniem z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z
wykonaniem niniejszego zamówienia. Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.
Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
9. Ogłoszenie wyników
9.1 .Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, a która została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium ceny
9.2 O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców
10. Zawarcie umowy
1. Zawarcie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi na warunkach określonych we wzorze umowy
stanowiącym załącznik nr 4 (tożsamy dla każdej części zamówienia).
11. Osoby do kontaktu w zakresie przedmiotu zamówienia:
12. Elżbieta Szymańska – tel. +48604454037, e-mail: szymanskapkniemcza@gmail.com

 

Prezes Zarządu
Elżbieta Szymańska

 

 

zapytanie o cenę wycinka drzew

Za-cznik-nr-1-Cz.1-Formularz-ofertowy wycinka drzew

Za-cznik-nr-2-Cz.2-Formularz wycinka drzew

Za-cznik-nr-3-Cz.3-Formularz wycinka drzew

Za-acznik-nr-4-wz-r-umowy

Za-cznik-nr-5-Szczeg-owy-opiswycinka drzew

mapa

Nie znalazłeś tego, czego szukasz?

Sprawdź poniżej

Czystość i zieleń miejska

Nieruchomości

Aktualności

Jesteśmy blisko Ciebie!

Firma

Formularz kontaktowy

Napisz do nas

Skip to content