RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje się, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Niemczy z siedzibą w Niemczy, ul. Wrocławska 3a-3b, 58-230 Niemcza.

 

 1. Inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w Niemczy jest Pan Tomasz Barański i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail: iod4@synergiaconsulting.pl.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w przepisach prawa o gospodarce komunalnej – Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.2017.0.833.t.j.). Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będą:
  • udzielona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • działania niezbędne do zawarcia z Panią/Panem umowy oraz późniejsze jej wykonywanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • obowiązki prawne ciążące na Administratorze w szczególności wykonywanie:

– ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

– ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

 • niezbędność przetwarzania w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 • prawnie uzasadniony interes Administratora, w szczególności przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi reklamacji, wniosków, petycji,  ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 1. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Niemczy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usług przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Niemczy.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
  • podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt).
 2. Posiada Pani/Pan prawo:
  • dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO,
  • żądania sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO, które są nieprawidłowe,
  • żądania usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) na mocy art. 17 RODO,
  • przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO,
  • odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. a RODO bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 1. Administrator Pani/Pana danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego.

 

 1. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Nie znalazłeś tego, czego szukasz?

Sprawdź poniżej

Czystość i zieleń miejska

Nieruchomości

Wnioski do pobrania

Aktualności

Jesteśmy blisko Ciebie!

Firma

Formularz kontaktowy

Napisz do nas