RODO

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o. o. w Niemczy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. reprezentowane przez Prezesa z siedzibą w Niemczy z siedzibą w Niemczy, ul. Wrocławska 3a-3b, 58-230 Niemcza adres strony internetowej https://pk-niemcza.pl/

 2. Został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych Pan Tomasz Więckowski i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą tel.: 693-337-954 lub adresu poczty e-mail: iod2@synergiaconsulting.pl lub pisemnie na adres Administratora wskazany w pkt. 1

 3. Pani/Pana dane osobowe w zależności od relacji łączących Panią/Pana z Administratorem, mogą być przetwarzane w następujących celach;

 1. działań niezbędnych do zawarcia z Panią/Panem umowy oraz późniejsze jej wykonywanie (podstawą prawną będzie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO) min. w zakresie:

 • dostarczania wody i odprowadzania ścieków, wykonywania podłączeń do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wykonania usługi odpłatnej np.: czyszczenie kanalizacji, montażu, demontażu i wymiany wodomierza, wystawienia i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, windykacji należności, wykonania umów o świadczenie usług.

 1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawą prawną będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z realizowanymi zadaniami wynikającymi w szczególności z;

 • ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2020 poz.1526 z późn. zm.)

 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.),

 • ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 650 z późn. zm.),

 • ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622 z późn. zm.),

 • ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. (Dz.U. 1959 nr 11 poz. 62),

 • ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz.2019 z późn. zm.)

 • ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. O narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1446 z późn. zm.).

 1. ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych (art. 6 ust 1 lit. f RODO) gdzie prawnie uzasadnionym interesem będzie min. realizowanie:

 • obsługi zgłoszonej awarii, realizacji kontroli wewnętrznej, obsługi zgłoszonej skargi, reklamacji, wniosku bądź pochwały, umożliwienie odczytu wodomierza, wprowadzanie danych do bazy adresowej, by zapewnić możliwość sprawnej komunikacji, ustalenie, dochodzenie, egzekwowanie, obronę lub ochronę roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy, nawiązania kontaktów biznesowych, związanych z udziałem w postępowaniu ofertowym, wysyłki materiałów marketingowo – informacyjnych, prowadzenia monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, kontroli ruchu osobowego na obszarze podległym Administratorowi.

 1. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) min:

 • prowadzenia rekrutacji – wyłonienia spośród kandydatów do pracy osoby, która możliwie najdokładniej spełni oczekiwania Administratora wobec przyszłego pracownika,

 • udostępnienia usług drogą elektroniczną, na podstawie zgody wyrażonej poprzez akceptację regulaminu serwisu w formularzu rejestracyjnym.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:

 1. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa min. właściwym organom gminy w sprawach realizacji zadań własnych polegających na zaspokajaniu potrzeb zbiorowych, organom właściwym w sprawach gospodarowania wodami i organom regulacyjnym w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

 2. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych min. dostawcom systemów teleinformatycznych.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy/realizacji zlecenia, a po ich zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem wzajemnych roszczeń związanych z ich realizacją oraz przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa m.in. przepisami podatkowymi, sprawozdawczości finansowej. Dokumentacja z danymi osobowymi, w szczególności dotycząca kwestii technicznych, będzie również przetwarzana do celów archiwalnych realizowanych w interesie publicznym i przechowywana w archiwum przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt).

 2. Posiada Pani/Pan prawo:

 1. dostępu do treści swoich danych przy czym;

 • prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, które zostały zebrane w sposób pośredni (z innych źródeł) w pewnych okolicznościach będzie ograniczone tj. w sytuacjach gdy żądanie dostępu do Pani/Pana danych mogłoby wpłynąć na prawa i wolności osób od których dane pozyskano, powyższe ograniczenie zostało wprowadzone ustawą wdrażającą RODO*,

 1. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe przy czym;

 • przypadku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego skorzystanie przez Panią/Pana z uprawnienia do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą,

 1. żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 lit b, e RODO tj. dane są niezbędne;

 • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

 1. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,

 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,

 3. prawo do ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 ust. 1 RODO;

 4. prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1. lit. a) RODO bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 6. W przypadkach gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. W zakresie danych osobowych, które administrator przetwarza na podstawie Państwa zgody, podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

 7. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą profilowane.

 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przesyłane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

* ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. 2019 poz. 730)

Nie znalazłeś tego, czego szukasz?

Sprawdź poniżej

Czystość i zieleń miejska

Nieruchomości

Aktualności

Jesteśmy blisko Ciebie!

Firma

Formularz kontaktowy

Napisz do nas

Skip to content