Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony głównej PK Sp. z o.o. w Niemczy

Wstęp deklaracji 

Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Niemczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie ma zastosowanie do strony internetowej Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Niemczy https://pk-niemcza.pl/

Data publikacji strony internetowej: 18-03-2019

Data ostatniej dużej aktualizacji: 31-03-2021

 

Dane teleadresowe jednostki

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Niemczy

Wrocławska 3a-3b
58-230 Niemcza

Telefon: 74 837-69-81
E-mail: pkniemcza@gmail.com

Adres BIP: https://bip.um.niemcza.pl/bipkod/006/028

Status pod względem zgodności  z ustawą 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • obsługa strony za pomocą standardowych klawiszy może działać nieprawidłowo/obecne są zapętlenia i pułapki
  • mogą występować braki w opisach zdjęć oraz w tekście alternatywnym dla grafik
  • brak modułu wyszukiwarki treści 
  • brak możliwości zmiany wielkości czcionki oraz kontrastu

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

Oświadczenie sporządzono dnia 31.03.2021

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 31.03.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny posługując się następującymi walidatorami zgodności:  

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Prezes Elżbieta Szymańska 

Telefon: 74 837-69-81
E-mail: szymanskapkniemcza@gmail.com

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie (na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.). Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Skargę można złożyć z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Niemczy zlokalizowane w dwukondygnacyjnym budynku przy ul. Wrocławskiej 3a-3b. Jedna klatka schodowa. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz windy. Budynek nie posiada toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych oraz innych oznaczeń. Drzwi nie otwierają się automatycznie. Przed wejściem do budynku możliwość zaparkowania samochodu. Miejsce postoju nie jest oznaczone kopertą.  Na drzwiach wejściowych zamontowany dzwonek. Osoby ze specjalnymi potrzebami mogą zgłosić w ten sposób swoje przybycie w celu załatwienia sprawy. Wyznaczony pracownik schodzi i dokonuje obsługi na parterze lub przed budynkiem.   

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi www.gov.pl

Nie znalazłeś tego, czego szukasz?

Sprawdź poniżej

Czystość i zieleń miejska

Nieruchomości

Aktualności

Jesteśmy blisko Ciebie!

Firma

Formularz kontaktowy

Napisz do nas

Skip to content