Zapytanie o cenę

ZAPYTANIE O CENĘ – Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym Rynek 19/6 w Niemczy

sie 6, 2019 | Przetarg

Szanowni Państwo! Zapraszamy do zapoznania się z wpisem zawierającym wszystkie niezbędne informacje. Na samym dole posta mogą znajdować się załączniki do pobrania. W przypadku pytań zapraszamy do biura lub kontaktu poprzez formularz kontaktowy, telefon i e-mail …

 

 

Zapytanie cenowe
dla zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartość 30.000 euro


W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30.000 euro Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Niemczy działając w imieniu Gminy Niemcza zapraszamy do przedstawienia oferty cenowej wykonania zamówienia pn:
Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym Rynek 19/6 w Niemczy.”


I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Zamówienie polega na kompleksowej wymianie instalacji elektrycznej w lokalu o powierzchni 37,77 m² tj. wymiana tablicy licznikowej, zabezpieczeń, instalacji wewnętrznej wraz z osprzętem, wykonanie pomiarów elektrycznych przez osobę z uprawnieniami. Lokal składa się z: 1 pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki.
2. Wszelkie materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu umowy winny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

II. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej i uwzględnić w ofercie wszystkie niezbędne prace.
2. Oferta winna zawierać:
a) ofertę cenową na formularzu stanowiącym załącznik do n/n zapytania,
b) kopię polisy OC,
c) co najmniej 2 referencje,
d) kosztorys ofertowy,
e) oświadczenie z ZUS i US o nie zaleganie ze świadczeniem.


III. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferta musi być przesłana w formie pisemnej na adres Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Wrocławska 3a-3b 58-230 Niemcza.
2. Ofertę proszę złożyć do dnia 12.08.2019 do godz. 12:00.
3. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. Dodatkowe informacje udzielane są w Dziale Technicznym Zamawiającego pod nr tel.
74 837 60 23 lub 696928810 e-mail: pkniemcza@gmail.com

IV. Ocena oferty
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena 100%
Ocenie podlega cena całkowita brutto zgodnie z poniższym wzorem:


Cena oferty najtańsza
…………………………..      X 100 = liczba punktów
Cena oferty badanej

V. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego Oferenta wraz z podaniem terminu przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

VI. Dodatkowe informacje
1. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Zamawiającego

Prezes Zarządu
Elżbieta Szymańska

Zapytanie o cenę Rynek 19 m.6 w Niemczy_elektryka.pdf
Formularz oferty Rynek 19 m.6 w Niemczy_elektryka.pdf

 

Nie znalazłeś tego, czego szukasz?

Sprawdź poniżej

Czystość i zieleń miejska

Nieruchomości

Aktualności

Jesteśmy blisko Ciebie!

Firma

Formularz kontaktowy

Napisz do nas

Skip to content