Aktualności

ZAPYTANIE O CENĘ – „Wykonanie 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej”

sty 24, 2020 | Ogłoszenia, Przetarg

Szanowni Państwo! Zapraszamy do zapoznania się z wpisem zawierającym wszystkie niezbędne informacje. Na samym dole posta mogą znajdować się załączniki do pobrania. W przypadku pytań zapraszamy do biura lub kontaktu poprzez formularz kontaktowy, telefon i e-mail …

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE

Spółka z o.o ul. Wrocławska 3a-3b 58-230 NIEMCZA

CENTRALA TEL/FAX (0)74 837 69 81 DZIAŁ TECHNICZNY (0)74 837 60 23 e-mail : pkniemcza@gmail.com

NIP 882-18-80-213 REGON 891331681

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabryczna KRS 13829 WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 606000 zł

Niemcza 21.01.2020r

                                                                                          FIRMA

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Niemczy zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: Przeprowadzenie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo budowlane, tj. 5- letnich przeglądów instalacji elektrycznej budynków komunalnych Gminy Niemcza zarządzanych Wspólnotami Mieszkaniowych oraz lokalach mieszkalnych„:

1. W oferowanej cenie należy uwzględnić:

– wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej za jedno mieszkanie
-wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku do 7 lokali
– wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku do 12 lokali
– wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku powyżej 12 lokali

2 .Przed rozpoczęciem kontroli należy wywiesić ogłoszenia w budynkach o terminie i godzinie planowanego przeglądu. Z każdego przeglądu należy sporządzić protokół – jeden dot. lokalu mieszkalnego podpisany przez lokatora, który powinien otrzymać jedną kopię oraz drugi dot. części wspólnych budynku. Oryginały protokołów powinien otrzymać zarządca budynku wraz z fakturą za wykonane prace.

3. Jeżeli lokator nie będzie obecny w lokalu w wyznaczonym dniu, Wykonawca wyznacza inny termin i godz. tak aby móc przeprowadzić kontrolę.

4 .Za nieprzeprowadzony przegląd w lokalach, Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia. Po zakończonej kontroli Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę lokali, w których przegląd nie został przeprowadzony.

5. Ofertę cenową należy przedstawić najpóźniej do dnia 07.02.2020 roku do godz. 15.00 w Sekretariacie Zamawiającego lub drogą elektroniczną pkniemcza@gmail.com

6. Termin wykonania usługi : do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy

7. Warunki płatności – przelew w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego.Każdą wspólnotę należy zafakturować oddzielnie. Budynki komunalne należy zafakturować na Gminę Niemcza.

8 .Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 74 8376 023 lub 696 928 810

9. Podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

10 .Oferta winna zawierać:

– ofertę cenową zgodnie z zał.1 niniejszego zapytania.

11. W załączeniu wykaz budynków

zapytanie przeglądy instalacji elektrycznej 2020pdf

Formularz oferty przegląd instalacji elektrycznej .pdf

Prezes Zarządu

Elżbieta Szymańska

Nie znalazłeś tego, czego szukasz?

Sprawdź poniżej

Czystość i zieleń miejska

Nieruchomości

Aktualności

Jesteśmy blisko Ciebie!

Firma

Formularz kontaktowy

Napisz do nas

Skip to content