Aktualności

ZAPYTANIE CENOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ ROWNOWARTOŚCI 30 000,00 EURO

mar 1, 2021 | Przetarg

Szanowni Państwo! Zapraszamy do zapoznania się z wpisem zawierającym wszystkie niezbędne informacje. Na samym dole posta mogą znajdować się załączniki do pobrania. W przypadku pytań zapraszamy do biura lub kontaktu poprzez formularz kontaktowy, telefon i e-mail….

Niemcza dnia 01.03.2021r.

Zapytanie cenowe

Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Niemczy działając w imieniu Gminy Niemcza zaprasza do przedstawienia oferty cenowej wykonania zamówienia pn:

Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu komunalnym nr 6 w budynku wielorodzinnym przy ul. Gumińska 15 w Niemczy zgodnie z projektem technicznym

I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Zamówienie polega na:
wykonanie przewodu nawiewnego Ø160 – wyprowadzonego ponad połać dachu
montaż kratki nawiewnej max 30cm. od podłogi
– przewód nawiewny ocieplić i zabudować płytą g-k
– montaż w suficie przewodu kominowego wentylacji grawitacyjnej z blachy stalowej ocynkowanej Ø 150 ocieplonej.- przewód wyprowadzić ponad połać dachu i zakończyć typowym daszkiem.
2. Wszelkie materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu umowy winny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
3. Termin realizacji: od 15.03.2021 do 30.04.2021
II. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wykonawca przed złożeniem oferty powinien zapoznać się z projektem technicznym, dokonać wizji lokalnej i uwzględnić w ofercie wszystkie niezbędne prace.
2. Oferta winna zawierać:
a) kopię polisy OC,
b) wypełniony formularz oferty zał. nr 1
III. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferta musi być przesłana w formie pisemnej na adres Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  ul. Wrocławska 3a-3b 58-230 Niemcza – w zamkniętej kopercie.
2. Ofertę proszę złożyć do dnia 09.03.2021 do godz. 12:00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Niemczy ul. Wrocławska 3a-3b w dniu 09.03.2021r. o godz. 12.15
4. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień  dotyczących treści złożonych ofert. Oferent może przed upływem terminu składania ofert  zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. Dodatkowe informacje udzielane są w Dziale Technicznym Zamawiającego pod nr tel. 74 837 60 23 lub 696928810 e-mail: pkniemcza@gmail.com
IV. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 Kryterium cena 60 % (K1)
Cena oferty najtańsza
K 1 = ………………………….. X 60 pkt (zaokrąglone do 2 miejsca po przecinku)
Cena oferty badanej
2. Kryterium – wydłużenie okresu reękojmi – 30 %
Liczba punktów, które można uzyskać wynosi od 0 do 30
za wydłużenie okresu rękojmi o 12 miesięcy, czyli do 72 miesięcy – 15 punktów
za wydłużenie okresu rękojmi o 24 miesiące, czyli do 84 miesięcy – 30 punktów
Łączny okres rękojmi minimalnie 60 miesięcy a maksymalnie 84 miesiące.
3. Kryterium – terminowość 10 %
Liczba punktów, które można uzyskać wynosi od 0 do 30
Za podaną przez Wykonawcę w ofercie procentową wysokość kary umownej przyznane będzi odpowiednio;
– 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto – 0 punktów
– 0,15 % wynagrodzenia umownego brutto – 5 punktów
– 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto – 10 punktów
V. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego Oferenta wraz z podaniem terminu przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
VI. Dodatkowe informacje
1. Dokumentacja techniczna wentylacji nawiewno – wywiewnej – do wglądu w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o w Niemczy przy ul. Wrocławska 3a-3b 58-230 Niemcza od pn – pt w godz 7.00 -15.00
2.. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Zamawiającego

Prezes Zarządu

Elżbieta Szymańska

Formularz oferty Gumińska 15 m.6
zapytanie o cenę Gumińska 15 m.6- wentylacja

Nie znalazłeś tego, czego szukasz?

Sprawdź poniżej

Czystość i zieleń miejska

Nieruchomości

Aktualności

Jesteśmy blisko Ciebie!

Firma

Formularz kontaktowy

Napisz do nas

Skip to content