Aktualności

ZAPYTANIE CENOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ ROWNOWARTOŚCI 30 000,00 EURO

sty 7, 2021 | Przetarg

Szanowni Państwo! Zapraszamy do zapoznania się z wpisem zawierającym wszystkie niezbędne informacje. Na samym dole posta mogą znajdować się załączniki do pobrania. W przypadku pytań zapraszamy do biura lub kontaktu poprzez formularz kontaktowy, telefon i e-mail..

Niemcza dnia 29.12.2020r.

Zapytanie cenowe
dla zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartość 30.000 euro

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30.000 euro Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Niemczy działając w imieniu Gminy Niemcza zapraszamy do przedstawienia oferty cenowej wykonania zamówienia pn:

Zainstalowanie pieca stałopalnego w lokalu komunalnym nr 3a w budynku wielorodzinnym przy ul. Młyńska 8 w Niemczy‘’

I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Zainstalowanie pieca stałopalnego z blachy grubościennej z dmuchawą i sterownikiem o mocy 8-12 kW wraz z podłączeniem go do przewodu dymowego wskazanego w opinii kominiarskiej, wykonanie wentylacji wywiewnej wyprowadzonej poprzez korytarz, strop, strych, ponad dach – z materiałów odpowiednich dla kominów wentylacyjnych.
2. Wszelkie materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu umowy winny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
II. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej i uwzględnić w ofercie wszystkie niezbędne prace.
2. Oferta winna zawierać:
a) ofertę cenową na formularzu stanowiącym załącznik do n/n zapytania,
b) kosztorys ofertowy,
c) oświadczenie z ZUS i US o nie zaleganie z opłatami
III. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferta musi być przesłana w formie pisemnej na adres Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o. o.  ul. Wrocławska 3a-3b 58-230 Niemcza.
2. Ofertę proszę złożyć do dnia 11.01.2021 do godz. 12:00.
3. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień  dotyczących treści złożonych ofert. Oferent może przed upływem terminu składania ofert  zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. Dodatkowe informacje udzielane są w Dziale Technicznym Zamawiającego pod nr tel. 74 837 60 23 lub 696928810 e-mail: pkniemcza@gmail.com
IV. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena 100%
Ocenie podlega cena całkowita brutto zgodnie z poniższym wzorem:
Cena oferty najtańsza
…………………………. X 100 = liczba punktów
Cena oferty badanej
V. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego Oferenta wraz z podaniem terminu przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
VI. Dodatkowe informacje
1. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Zamawiającego

Prezes Zarządu

Elżbieta Szymańska

Formularz oferty Młyńska 8 m.3a
zapytanie o cenę Młyńska 8 m.3a
zapytanie o cenę Młyńska 8 m.3a

Nie znalazłeś tego, czego szukasz?

Sprawdź poniżej

Czystość i zieleń miejska

Nieruchomości

Aktualności

Jesteśmy blisko Ciebie!

Firma

Formularz kontaktowy

Napisz do nas

Skip to content