Aktualności

ZAPYTANIE CENOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ ROWNOWARTOŚCI 30 000,00 EURO

gru 18, 2020 | Przetarg

Szanowni Państwo! Zapraszamy do zapoznania się z wpisem zawierającym wszystkie niezbędne informacje. Na samym dole posta mogą znajdować się załączniki do pobrania. W przypadku pytań zapraszamy do biura lub kontaktu poprzez formularz kontaktowy, telefon i e-mail…

 

Niemcza dnia 17.12.2020r.

Zapytanie cenowe
dla zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartość 30.000 euro

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30.000 euro Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Niemczy działając w imieniu Gminy Niemcza zaprasza do przedstawienia oferty cenowej wykonania zamówienia pn:

Wykonanie instalacji gazowej i wentylacji nawiewno – wywiewnej w lokalu komunalnym nr 3 w budynku wielorodzinnym przy ul. Rynek 31 w Niemczy”

I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Zamówienie polega na:
wykonaniu projektu instalacji gazowej i wentylacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (budynek wpisany do rejestru zabytków)
wykonanie instalacji gazowej zg. z projektem i pozwoleniem,
– wykonanie wentylacji nawiewno – wywiewnej
2. Wszelkie materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu umowy winny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
3. Termin realizacji: od 01.02.2021 do 31.08.2021

II. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej i uwzględnić w ofercie wszystkie niezbędne prace.
2. Oferta winna zawierać:
a) kopię polisy OC,
b) wypelniony formularz ofert zał. nr 1

III. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferta musi być przesłana w formie pisemnej na adres Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  ul. Wrocławska 3a-3b 58-230 Niemcza – w zamkniętej kopercie.
2. Ofertę proszę złożyć do dnia 11.01.2021 do godz. 12:00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o.w Niemczy ul. Wrocławska 3a-3b w dniu 11.01.2021r. o godz. 12.30
4. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień  dotyczących treści złożonych ofert. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. Dodatkowe informacje udzielane są w Dziale Technicznym Zamawiającego pod nr tel. 74 837 60 23 lub 696928810 e-mail: pkniemcza@gmail.com

IV. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 Kryterium cena 60 % (K1)
Cena oferty najtańsza
K 1 = ………………………….. X 60 pkt (zzaokrąglone do 2 miejsca po przecinku)
Cena oferty badanej

2. Kryterium – wydłużenie okresu reękojmi – 30 %
Liczba punktów, które można uzyskać wynosi od 0 do 30
za wydłużenie okresu rękojmi o 12 miesięcy, czyli do 72 miesięcy – 15 punktów
za wydłużenie okresu rękojmi o 24 miesiące, czyli do 84 miesięcy – 30 punktów
Łączny okres rękojmi minimalnie 60 miesięcy a maksymalnie 84 miesiące.

3. Kryterium – terminowość 10 %
Liczba punktów, które można uzyskać wynosi od 0 do 30
Za podaną przez Wykonawcę w ofercie procentową wysokość kary umownej przyznane będzi odpowiednio;
– 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto – 0 punktów
– 0,15 % wynagrodzenia umownego brutto – 5 punktów
– 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto – 10 punktów

V. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego Oferenta wraz z podaniem terminu przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

VI. Dodatkowe informacje
1. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Zamawiającego

Prezes Zarządu

Elżbieta Szymańska

Formularz oferty Rynek 31
zapytanie o cenę Rynek 31 m.3 – ogrzewanie gazowe
zapytanie o cenę Rynek 31 m.3 – ogrzewanie gazowe.pdf

Nie znalazłeś tego, czego szukasz?

Sprawdź poniżej

Czystość i zieleń miejska

Nieruchomości

Aktualności

Jesteśmy blisko Ciebie!

Firma

Formularz kontaktowy

Napisz do nas

Skip to content