Aktualności

Zapytanie cenowe dla wykonania projektu budowlanego wraz z zgłoszeniem oraz realizacją zmiany systemu ogrzewania w lokalu stanowiącym własność Gminy Niemcza w budynku przy ul. Kolejowej 18 /2 w Niemczy

kwi 23, 2021 | Przetarg

Szanowni Państwo! Zapraszamy do zapoznania się z wpisem zawierającym wszystkie niezbędne informacje. Na samym dole posta mogą znajdować się załączniki do pobrania. W przypadku pytań zapraszamy do biura lub kontaktu poprzez formularz kontaktowy, telefon i e-mail …
Niemcza dnia 23.04.2021r.

Zapytanie cenowe
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Niemczy działając w imieniu Gminy Niemcza zaprasza do przedstawienia oferty cenowej wykonania zamówienia pn:
Wykonanie projektu budowlanego wraz z zgłoszeniem oraz realizacją zmiany systemu ogrzewania w lokalu stanowiącym własność Gminy Niemcza w budynku przy ul. Kolejowej 18 /2 w Niemczy

I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Zamówienie polega na:
– wykonanie projektu budowlanego
– zgłoszenie organowi administracji architektoniczno-budowlanej (Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie), o którym mowa w art. 30 ustawy Prawo Budowlane
– realizację zmiany systemu ogrzewania z c. o. węglowego na c. o. gazowe – zgodnie z projektem i pozwoleniem.
2. Wszelkie materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu umowy winny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
3. Termin realizacji: od 31.05.2021 do 30.09.2021
II. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wykonawca przed złożeniem oferty powinien, dokonać wizji lokalnej w lokalu przy ul. Kolejowa 18/2 w Niemczy i uwzględnić w ofercie wszystkie niezbędne prace.
2. Oferta winna zawierać:
a) kopię polisy OC,
b) wypełniony formularz oferty zał. nr 1
III. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferta musi być przesłana w formie pisemnej na adres Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Wrocławska 3a-3b 58-230 Niemcza – w zamkniętej kopercie.
2. Ofertę proszę złożyć do dnia 10.05.2021 do godz. 12:00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o.w Niemczy ul. Wrocławska 3a-3b w dniu 10.05.2021r. o godz. 12.15
4. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. Dodatkowe informacje udzielane są w Dziale Technicznym Zamawiającego pod nr tel.74 837 60 23 lub 696928810 e-mail: pkniemcza@gmail.com

 

IV. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 Kryterium cena 60 % (K1)
Cena oferty najtańsza
K 1 = ………………………….. X 60 pkt (zaokrąglone do 2 miejsca po przecinku)
Cena oferty badanej
2. Kryterium – wydłużenie okresu rękojmi – 30 %
Liczba punktów, które można uzyskać wynosi od 0 do 30
za wydłużenie okresu rękojmi o 12 miesięcy, czyli do 72 miesięcy – 15 punktów
za wydłużenie okresu rękojmi o 24 miesiące, czyli do 84 miesięcy – 30 punktów
Łączny okres rękojmi minimalnie 60 miesięcy a maksymalnie 84 miesiące.
3. Kryterium – terminowość 10 %
Liczba punktów, które można uzyskać wynosi od 0 do 30
Za podaną przez Wykonawcę w ofercie procentową wysokość kary umownej przyznane będzie odpowiednio;
– 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto – 0 punktów
– 0,15 % wynagrodzenia umownego brutto – 5 punktów
– 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto – 10 punktów
V. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego Oferenta wraz z podaniem terminu przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
VI. Dodatkowe informacje
1. Dokumentacja techniczna wentylacji nawiewno – wywiewnej – do wglądu w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o w Niemczy przy ul. Wrocławska 3a-3b 58-230 Niemcza od pn – pt w godz 7.00 -15.00
2.. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Zamawiającego

Prezes Zarządu
Elżbieta Szymańska

Formularz oferty Kolejowa 18 m.2.pdf

Nie znalazłeś tego, czego szukasz?

Sprawdź poniżej

Czystość i zieleń miejska

Nieruchomości

Aktualności

Jesteśmy blisko Ciebie!

Firma

Formularz kontaktowy

Napisz do nas

Skip to content