Aktualności

Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Młyńskiej 2 w Niemczy

wrz 14, 2023 | Bez kategorii, Przetarg

Niemcza dnia 14.09.2023r.

Zapytanie cenowe

Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Niemczy działając w imieniu Gminy Niemcza
zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na:

Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy
ul. Młyńskiej 2 w Niemczy

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Zakres prac:
– zbicie zgrzybiałych, zawilgoconych tynków oraz wykonanie nowych wraz z malowaniem
– wykonanie wentylacji nawiewno – wywiewnej (z pomieszczenia kuchni oraz z łazienki)
– montaż nawietrzaków okiennych we wszystkich oknach w lokalu
2. Wszelkie materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu umowy winny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

II. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej i uwzględnić w ofercie wszystkie niezbędne prace.
2. Oferta winna zawierać:
a) kopię polisy OC,
b) wypełniony formularz oferty zał. nr 1

III. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferta musi być przesłana w formie pisemnej na adres Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Wrocławska 3a-3b 58-230 Niemcza – w zamkniętej kopercie lub na adres e-mail Przedsiębiorstwa: pkniemcza@gmail.com

2. Ofertę proszę złożyć do dnia 06.10.2023 do godz. 12:00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Niemczy ul. Wrocławska 3a-3b w dniu 06.10.2023r. o godz. 12.15
4. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. Dodatkowe informacje udzielane są w Dziale Technicznym Zamawiającego pod nr tel.74 837 69 81 lub 696928810 e-mail: pkniemcza@gmail.com

IV. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 Kryterium cena 100 %

V. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego Oferenta wraz z podaniem terminu przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

VI. Dodatkowe informacje
1. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Zamawiającego

Prezes Zarządu
Elżbieta Szymańska

zapytanie o cenę Młyńska 2.pdf
Formularz oferty – Młyńska 2

Nie znalazłeś tego, czego szukasz?

Sprawdź poniżej

Czystość i zieleń miejska

Nieruchomości

Aktualności

Jesteśmy blisko Ciebie!

Firma

Formularz kontaktowy

Napisz do nas

Skip to content