Aktualności

Wykonanie projektu budowlanego wraz ze zgłoszeniem oraz realizacją zmiany systemu ogrzewania w lokalu stanowiącym własność Gminy Niemcza w budynku przy ul. Piastowskiej 1/2 w Niemczy

lut 15, 2022 | Przetarg

Szanowni Państwo! Zapraszamy do zapoznania się z wpisem zawierającym wszystkie niezbędne informacje. Na samym dole posta mogą znajdować się załączniki do pobrania. W przypadku pytań zapraszamy do biura lub kontaktu poprzez formularz kontaktowy, telefon i e-mail …

Niemcza dnia 15.02.2022r.

Zapytanie cenowe
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o. o. w Niemczy działając w imieniu Gminy Niemcza zaprasza do przedstawienia oferty cenowej wykonania zamówienia pn:

„ Wykonanie projektu budowlanego wraz ze zgłoszeniem oraz realizacją zmiany systemu ogrzewania w lokalu stanowiącym własność Gminy Niemcza w budynku przy ul. Piastowskiej 1/2 w Niemczy”

I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Zamówienie polega na:
– wykonanie projektu budowlanego
– zgłoszenie organowi administracji architektoniczno-budowlanej (Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie), o którym mowa w art. 30 ustawy Prawo Budowlane
– realizację zmiany systemu ogrzewania z c. o. węglowego na c. o. gazowe – zgodnie z projektem i pozwoleniem.
2. Wszelkie materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu umowy winny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
3. Termin realizacji: w terminie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy

II. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wykonawca przed złożeniem oferty powinien, dokonać wizji lokalnej w lokalu przy ul. Piastowska 1/2 w Niemczy i uwzględnić w ofercie wszystkie niezbędne prace.
2. Oferta winna zawierać:
a) kopię polisy OC,
b) wypełniony formularz oferty zał. nr 1

III. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferta musi być przesłana w formie pisemnej na adres Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. ul. Wrocławska 3a-3b 58-230 Niemcza – w zamkniętej kopercie lub mailowo na adres pkniemcza@gmail.com
2. Ofertę proszę złożyć do dnia 28.02.2022 do godz. 12:00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o. o. w Niemczy przy ul. Wrocławska 3a-3b w dniu 28.02.2022r. o godz. 12.15
4. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. Dodatkowe informacje udzielane są w Dziale Technicznym Zamawiającego pod nr tel. 74 837 60 23 lub 696928810 e-mail:pkniemcza@gmail.com

IV. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 Kryterium cena 100 % (K1)
Cena oferty najtańsza
K 1 = ………………………….. X 60 pkt (zaokrąglone do 2 miejsca po przecinku)
Cena oferty badanej

V. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego Oferenta wraz z podaniem terminu przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

VI. Dodatkowe informacje
1. Dokumentacja techniczna wentylacji nawiewno – wywiewnej – w załączeniu.
2. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Zamawiającego

Prezes Zarządu
Elżbieta Szymańska

 

 

Formularz oferty Piastowska 1 m.2.pdf
Opinia kominiarska Piastowska 1 m 2.pdf

Nie znalazłeś tego, czego szukasz?

Sprawdź poniżej

Czystość i zieleń miejska

Nieruchomości

Aktualności

Jesteśmy blisko Ciebie!

Firma

Formularz kontaktowy

Napisz do nas

Skip to content