Aktualności

Wydzielenie łazienki w lokalu komunalnym nr 1 w budynku wielorodzinnym przy ul. Młyńska 2 w Niemczy

sty 18, 2022 | Przetarg

Szanowni Państwo! Zapraszamy do zapoznania się z wpisem zawierającym wszystkie niezbędne informacje. Na samym dole posta mogą znajdować się załączniki do pobrania. W przypadku pytań zapraszamy do biura lub kontaktu poprzez formularz kontaktowy, telefon i e-mail …

Niemcza dnia 18.01.2022r.

Zapytanie cenowe

Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Niemczy działając w imieniu Gminy Niemcza zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na:Wydzielenie łazienki w lokalu komunalnym nr 1 w budynku wielorodzinnym przy ul. Młyńska 2 w Niemczy”
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Zamówienie polega na:
– wydzielenie pomieszczenia łazienki ściankami działowymi z płyt gipsowo-kartonowych
– wykonanie wylewki samopoziomującej
– wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii w płynie
– wykonanie gładzi gipsowych wraz z malowaniem
– licowanie ścian płytkami
– montaż skrzydła drzwiowego wraz z ościeżnicą
– wykonanie posadzki z płytek
– przebudowa instalacji: wentylacyjnej, elektrycznej, wodno-kanlizacyjnej
– montaż osprzętu : umywalka, wc kompakt , kabina prysznicowa z brodzikiem, baterie, dwa punkty świetlne, dwa gniazdka.
2. Wszelkie materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu umowy winny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
3. Termin realizacji: od 21.02.2022 do 31.03.2022
II. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej i uwzględnić w ofercie wszystkie niezbędne prace.
2. Oferta winna zawierać:
a) kopię polisy OC,
b) wypełniony formularz oferty zał. nr 1
III. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferta musi być przesłana w formie pisemnej na adres Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Wrocławska 3a-3b 58-230 Niemcza – w zamkniętej kopercie.
2. Ofertę proszę złożyć do dnia 02.02.2022 do godz. 12:00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o.w Niemczy ul. Wrocławska 3a-3b w dniu 02.02.2022r. o godz. 12.15
4. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. Dodatkowe informacje udzielane są w Dziale Technicznym Zamawiającego pod nr tel.74 837 60 23 lub 696928810 e-mail: pkniemcza@gmail.com

IV. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 Kryterium cena 100 %

V. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego Oferenta wraz z podaniem terminu przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
VI. Dodatkowe informacje
1. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Zamawiającego

Prezes Zarządu
Elżbieta Szymańska

Załączniki:

Formularz oferty młyńska 2.pdf
opinia kominiarska .pdf
przedmiar Młyńska 2.pdf

Nie znalazłeś tego, czego szukasz?

Sprawdź poniżej

Czystość i zieleń miejska

Nieruchomości

Aktualności

Jesteśmy blisko Ciebie!

Firma

Formularz kontaktowy

Napisz do nas

Skip to content