Aktualności

Usunięci wykwitów pleśni i grzybów w lokalu komunalnym przy ul. Pl. Mieszka I 1C/7 w Niemczy o powierzchni 28,50 m²

lip 7, 2021 | Przetarg

Szanowni Państwo! Zapraszamy do zapoznania się z wpisem zawierającym wszystkie niezbędne informacje. Na samym dole posta mogą znajdować się załączniki do pobrania. W przypadku pytań zapraszamy do biura lub kontaktu poprzez formularz kontaktowy, telefon i e-mail …

Niemcza dnia 01.07.2021r.

Zapytanie cenowe

Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Niemczy działając w imieniu Gminy Niemcza zaprasza do przedstawienia oferty cenowej wykonania zamówienia pn:
Usunięci wykwitów pleśni i grzybów w lokalu komunalnym przy ul. Pl. Mieszka I 1C/7 w Niemczy o powierzchni 28,50 m² ”

I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Usunięcie wykwitów pleśni i grzybów ze ścian i sufitów
2. Zagruntowanie powierzchni ścian i sufitów
3. Pomalowanie ścian i sufitów
II. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej i uwzględnić w ofercie wszystkie niezbędne prace.
2. Oferta winna zawierać:
a) ofertę cenową na formularzu stanowiącym załącznik do n/n zapytania,
b) kopię polisy OC,
III. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferta należy złożyć w formie pisemnej na adres Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Wrocławska 3a-3b 58-230 Niemcza, lub przesłać mailowo na adres pkniemcza@gmail.com
2. Ofertę proszę złożyć do dnia 19.07.2021 do godz. 12:00.
3. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. Dodatkowe informacje udzielane są w Dziale Technicznym Zamawiającego pod nr tel. 74 837 60 23 lub 696928810 e-mail: pkniemcza@gmail.com
IV. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Kryterium cena 60 % (K1)

Cena oferty najtańsza
K 1 = ………………………….. X 60 pkt (zaokrąglone do 2 miejsca po przecinku)
Cena oferty badanej

2. Kryterium – wydłużenie okresu rękojmi – 30 %
Liczba punktów, które można uzyskać wynosi od 0 do 30
za wydłużenie okresu rękojmi o 12 miesięcy, czyli do 72 miesięcy – 15 punktów
za wydłużenie okresu rękojmi o 24 miesiące, czyli do 84 miesięcy – 30 punktów
Łączny okres rękojmi minimalnie 60 miesięcy a maksymalnie 84 miesiące.

3. Kryterium – terminowość 10 %
Liczba punktów, które można uzyskać wynosi od 0 do 30
Za podaną przez Wykonawcę w ofercie procentową wysokość kary umownej przyznane będzie odpowiednio;
– 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto – 0 punktów
– 0,15 % wynagrodzenia umownego brutto – 5 punktów
– 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto – 10 punktów

V. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego Oferenta wraz z podaniem terminu podpisania umowy.
VI. Dodatkowe informacje
1. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Zamawiającego

Prezes Zarządu
Elżbieta Szymańska

 

Formularz oferty Pl. Mieszka I 1C m. 7.pdf

Nie znalazłeś tego, czego szukasz?

Sprawdź poniżej

Czystość i zieleń miejska

Nieruchomości

Aktualności

Jesteśmy blisko Ciebie!

Firma

Formularz kontaktowy

Napisz do nas

Skip to content