Aktualności

Nagłośnienie obiektu sakralnego – Kaplica św. Jerzego na Cmentarzu Komunalnym w Niemczy przy ul. Gumińskiej

mar 12, 2020 | Przetarg

Szanowni Państwo! Zapraszamy do zapoznania się z wpisem zawierającym wszystkie niezbędne informacje. Na samym dole posta mogą znajdować się załączniki do pobrania. W przypadku pytań zapraszamy do biura lub kontaktu poprzez formularz kontaktowy, telefon i e-mail …

Niemcza dnia 11.03.2020r.

Zapytanie cenowe
dla zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartość 30.000 euro

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30.000 euro Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Niemczy działając w imieniu Gminy Niemcza zapraszamy do przedstawienia oferty cenowej wykonania zamówienia pn:
Nagłośnienie obiektu sakralnego – Kaplica św. Jerzego na Cmentarzu Komunalnym w Niemczy przy ul. Gumińskiej”
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Dostarczenie oraz wykonanie instalacji nagłośnienia obiektu sakralnego – kaplica św. Jerzego na Cmentarzu Komunalnym w Niemczy w zakresie:
– Nagłośnienie kolumnami wewnątrz kaplicy.
– Głośniki zewnętrzne obejmujące okolice wejścia w promieniu 10-15m.
– Wzmacniacz audio do mikrofonów.
– Mikrofony przewodowe wraz z podstawami: szt 2.
– Przedłużacze mikrofonowe o długości 10m: szt 2.
– Szafka natynkowa do umieszczenia wzmacniacza i innych niezbędnych elementów.
– Okablowanie natynkowe w rurkach elektroinstlacyjnych wg. tras uzgodnionych z inwestorem oraz inne materiały potrzebne     do wykonania instalacji.
2. Wszelkie materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu umowy winny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
II. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej i uwzględnić w ofercie wszystkie niezbędne prace.
2. Oferta winna zawierać:
a) ofertę cenową na formularzu stanowiącym załącznik do n/n zapytania,
b) kopię polisy OC,
c) co najmniej 2 referencje,
d) kosztorys ofertowy,
e) oświadczenie o nie zaleganiu ze świadczeniami.
III. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferta musi być przesłana w formie pisemnej na adres Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Wrocławska 3a-3b 58-230 Niemcza.
2. Ofertę proszę złożyć do dnia31.03.2020 do godz. 10.00
3. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. Dodatkowe informacje udzielane są w Dziale Technicznym Zamawiającego pod nr tel.74 837 60 23 lub 696928810
e-mail:
pkniemcza@gmail.com
IV. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena 100%
Ocenie podlega cena całkowita brutto zgodnie z poniższym wzorem:

Cena oferty najtańsza

…………………………. X 100 = liczba punktów

Cena oferty badanej

V. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego Oferenta wraz z podaniem terminu przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
VI. Dodatkowe informacje
1. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Zamawiającego

Prezes Zarządu
Elżbieta Szymańska

Formularz oferty Kaplica św. Jerzego CK w Niemczy.pdf

Nie znalazłeś tego, czego szukasz?

Sprawdź poniżej

Czystość i zieleń miejska

Nieruchomości

Aktualności

Jesteśmy blisko Ciebie!

Firma

Formularz kontaktowy

Napisz do nas

Skip to content