Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE „REMONT POKRYCIA DACHOWEGO KAMIENICY MIESZKALNEJ PRZY UL. MŁYŃSKIEJ 2 W NIEMCZY”

wrz 4, 2020 | Przetarg

Szanowni Państwo! Zapraszamy do zapoznania się z wpisem zawierającym wszystkie niezbędne informacje. Na samym dole posta mogą znajdować się załączniki do pobrania. W przypadku pytań zapraszamy do biura lub kontaktu poprzez formularz kontaktowy, telefon i e-mail …

Niemcza dnia 04.09.2020 r.

Zapytanie cenowe
dla zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartość 30.000 euro

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30.000 euro Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Niemczy działając w imieniu Gminy Niemcza zaprasza do przedstawienia oferty cenowej wykonania zamówienia pn:

Remont pokrycia dachowego kamienicy mieszkalnej przy ul. Młyńskiej 2 w Niemczy”

I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Zamówienie polega na:
– wygrodzenie i oznakowanie terenu wokół budowy
– rozbiórka pokrycia dachowego z dachówki karpiówki podwójnie 235,42 m²,
rozbiórka elementów więźb dachowych- ołacenie dachu – 235,42 m²,
wzmocnienie i wyrównanie krokwi poprzez jednostronne nabicie desek o grubości min. 40 mm 236,00 m
ewentualne wymiany i wzmocnienia części konstrukcji dachu
prace konserwacyjne konstrukcji (oczyszczenie,zagruntowanie, impregnowanie)
pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką – 235,42 m²
– skucie na szczytach i gzymsach nierówności z cegieł na zaprawie cementowej około 30 m²
– rozebranie rynien i rur spustowych – 32,00 m
– montaż nowych rynien i rur spustowych – 32,00 m
– ustawienie rusztowań przy kominach
– przemurowanie kominów z cegły klinkierowej – około 2,88 m³
– uzupełnienie czapek kominowych – 5,60 m
– uzupełnienie tynków na gzymsach i ogniomurach
– demontaż obróbek blacharskich – 27,00 m²
– montaż nowych obróbek blacharskich – 27,00 m²
– osadzenie okna dachowego – szt. 2
rozbiórka pokryć dachowych z papy termozgrzewalnej – 10,98 m²
– pokrycia dachu papa termozgrzewalną dwukrotne – 10,98 m²
– wywiezienie gruzu
– ankrowanie budynku
2. Wszelkie materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu umowy winny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
3. Termin realizacji: od 01.10.2020 do 30.11.2020

II. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej i uwzględnić w ofercie wszystkie niezbędne prace.
2. Oferta winna zawierać:
a) kopię polisy OC,

III. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferta musi być przesłana w formie pisemnej na adres Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  ul. Wrocławska 3a-3b 58-230 Niemcza.
2. Ofertę proszę złożyć do dnia 18.09.2020 do godz. 12:00.
3. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień  dotyczących treści złożonych ofert. Oferent może przed upływem terminu składania ofert  zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. Dodatkowe informacje udzielane są w Dziale Technicznym Zamawiającego pod nr tel. 74 837 60 23 lub 696928810 e-mail: pkniemcza@gmail.com

IV. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 Kryterium cena 60 % (K1)

            Cena oferty najtańsza

K 1 = …………………………..  x 60 pkt (zaokrąglone do 2 miejsca po przecinku)

             Cena oferty badanej

2. Kryterium – wydłużenie okresu reękojmi – 30 %
Liczba punktów, które można uzyskać wynosi od 0 do 30 za wydłużenie okresu rękojmi o 12 miesięcy, czyli do 72 miesięcy – 15 punktów za wydłużenie okresu rękojmi o 24 miesiące, czyli do 84 miesięcy – 30 punktów
Łączny okres rękojmi minimalnie 60 miesięcy a maksymalnie 84 miesiące.
3. Kryterium – terminowość 10 %
Liczba punktów, które można uzyskać wynosi od 0 do 30
Za podaną przez Wykonawcę w ofercie procentową wysokość kary umownej przyznane będzi odpowiednio;
– 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto – 0 punktów
– 0,15 % wynagrodzenia umownego brutto – 5 punktów
– 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto – 10 punktów

V. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego Oferenta wraz z podaniem terminu przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

VI. Dodatkowe informacje
1. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Zamawiającego

Prezes Zarządu

Elżbieta Szymańska

zapytanie o cenę Młyńska 2
Formularz oferty młyńska 2

Nie znalazłeś tego, czego szukasz?

Sprawdź poniżej

Czystość i zieleń miejska

Nieruchomości

Aktualności

Jesteśmy blisko Ciebie!

Firma

Formularz kontaktowy

Napisz do nas

Skip to content