Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NA „REMONT POKRYCIA DACHOWEGO KAMIENICY MIESZKALNEJ PRZY UL. KRÓTKIEJ 6 W NIEMCZY”

wrz 11, 2020 | Przetarg

Szanowni Państwo! Zapraszamy do zapoznania się z wpisem zawierającym wszystkie niezbędne informacje. Na samym dole posta mogą znajdować się załączniki do pobrania. W przypadku pytań zapraszamy do biura lub kontaktu poprzez formularz kontaktowy, telefon i e-mail…

Niemcza dnia 11.09.2020 r.

Zapytanie cenowe
dla zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartość 30.000 euro

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30.000 euro Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Niemczy działając w imieniu Gminy Niemcza zaprasza do przedstawienia oferty cenowej wykonania zamówienia pn:

Remont dachu kamienicy mieszkalnej przy ul. Krótkiej 6 w Niemczy”

I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Zamówienie polega na:
– wygrodzenie i oznakowanie terenu wokół budowy
– rozbiórka pokrycia dachowego z dachówki karpiówki podwójnie
rozbiórka elementów więźb dachowych- ołacenie dachu
rozebranie starej wieźby dachowej
– odtworzenie starej wieźby dachowej impregnowanej
– położenie membrany dachowej
– nabicie kontrłat i łat
pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę
– skucie na szczytach i gzymsach nierówności z cegieł na zaprawie cementowej
– rozebranie rynien i rur spustowych
– montaż nowych rynien i rur spustowych
– ustawienie rusztowań przy kominach
– przemurowanie kominów z cegły klinkierowej
– uzupełnienie tynków na gzymsach i ogniomurach
– demontaż obróbek blacharskich
– montaż nowych obróbek blacharskich
– osadzenie wyłazu dachowego i ławki kominiarskiej
rozbiórka pokryć dachowych z papy termozgrzewalnej
rozebranie desek i starej konstrukcji dachowej
– montaż nowej konstrukcji
– pokrycia dachu papa termozgrzewalną na pełnym SBS – pierwsza min. 4 mm – druga warstwa min. 5 mm.
– wywiezienie gruzu
– wywiezienie i utylizacja papy

2. Wszelkie materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu umowy winny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

3. Termin realizacji: od 01.10.2020 do 30.11.2020

II. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej i uwzględnić w ofercie wszystkie niezbędne prace.
2. Oferta winna zawierać:
a) kopię polisy OC,

III. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferta musi być przesłana w formie pisemnej na adres Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  ul. Wrocławska 3a-3b 58-230 Niemcza.
2. Ofertę proszę złożyć do dnia 21.09.2020 do godz. 12:00.
3. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień  dotyczących treści złożonych ofert. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. Dodatkowe informacje udzielane są w Dziale Technicznym Zamawiającego pod nr tel. 74 837 60 23 lub 696928810 e-mail: pkniemcza@gmail.com

IV. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 Kryterium cena 60 % (K1)

              Cena oferty najtańsza
K 1 = ………………………….. X 60 pkt (zaokrąglone do 2 miejsca po przecinku) 
Cena oferty badanej

2. Kryterium – wydłużenie okresu rękojmi – 30 %
Liczba punktów, które można uzyskać wynosi od 0 do 30
za wydłużenie okresu rękojmi o 12 miesięcy, czyli do 72 miesięcy – 15 punktów
za wydłużenie okresu rękojmi o 24 miesiące, czyli do 84 miesięcy – 30 punktów
Łączny okres rękojmi minimalnie 60 miesięcy a maksymalnie 84 miesiące.
3. Kryterium – terminowość 10 %
Liczba punktów, które można uzyskać wynosi od 0 do 30
Za podaną przez Wykonawcę w ofercie procentową wysokość kary umownej przyznane będzi odpowiednio;
– 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto – 0 punktów
– 0,15 % wynagrodzenia umownego brutto – 5 punktów
– 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto – 10 punktów

V. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego Oferenta wraz z podaniem terminu przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

VI. Dodatkowe informacje
1. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Zamawiającego

Prezes Zarządu

Elżbieta Szymańska

Formularz oferty Krótka 6

zapytanie o cenę Krótka 6

 

 

Nie znalazłeś tego, czego szukasz?

Sprawdź poniżej

Czystość i zieleń miejska

Nieruchomości

Aktualności

Jesteśmy blisko Ciebie!

Firma

Formularz kontaktowy

Napisz do nas

Skip to content