Aktualności

Wykonanie instalacji gazowej i wentylacji nawiewno – wywiewnej w lokalu komunalnym nr 3 w budynku wielorodzinnym przy ul. Rynek 31 w Niemczy

sie 9, 2021 | Przetarg

Szanowni Państwo! Zapraszamy do zapoznania się z wpisem zawierającym wszystkie niezbędne informacje. Na samym dole posta mogą znajdować się załączniki do pobrania. W przypadku pytań zapraszamy do biura lub kontaktu poprzez formularz kontaktowy, telefon i e-mail …

Niemcza dnia 05.08.2021r.

Zapytanie cenowe

Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Niemczy działając w imieniu Gminy Niemcza zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na:Wykonanie instalacji gazowej i wentylacji nawiewno – wywiewnej w lokalu komunalnym nr 3 w budynku wielorodzinnym przy ul. Rynek 31 w Niemczy”

I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Zamówienie polega na:
– wykonaniu projektu instalacji gazowej i wentylacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (budynek wpisany do rejestru zabytków)
– wykonanie instalacji gazowej zgodnie z projektem i pozwoleniem,
– wykonanie wentylacji nawiewno – wywiewnej
2. Wszelkie materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu umowy winny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
3. Termin realizacji: od 16.08.2021 do 31.10.2021
II. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej i uwzględnić w ofercie wszystkie niezbędne prace.
2. Oferta winna zawierać:
a) kopię polisy OC,
b) wypełniony formularz ofert zał. nr 1
III. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Ofertę można przesłać w formie pisemnej na adres Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Wrocławska 3a-3b 58-230 Niemcza lub mailowo na adres pkniemcza@gmail.com
2. Ofertę proszę złożyć do dnia 13.08.2021 do godz. 12:00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o.w Niemczy ul. Wrocławska 3a-3b w dniu 13.08.2021r. o godz. 12.30
4. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. Dodatkowe informacje udzielane są w Dziale Technicznym Zamawiającego pod nr tel. 74 837 60 23 lub 696928810 e-mail: pkniemcza@gmail.com

IV. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 Kryterium cena 100 %
V. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego Oferenta wraz z podaniem terminu przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
VI. Dodatkowe informacje
1. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Zamawiającego

Prezes Zarządu
Elżbieta Szymańska

Formularz oferty Rynek 31.pdf

 

Nie znalazłeś tego, czego szukasz?

Sprawdź poniżej

Czystość i zieleń miejska

Nieruchomości

Aktualności

Jesteśmy blisko Ciebie!

Firma

Formularz kontaktowy

Napisz do nas

Skip to content