Aktualności

„Wydzielenie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego w lokalu komunalnym nr 2 w budynku przy ul. Piastowska 2 w Niemczy”

lip 7, 2021 | Przetarg

Szanowni Państwo! Zapraszamy do zapoznania się z wpisem zawierającym wszystkie niezbędne informacje. Na samym dole posta mogą znajdować się załączniki do pobrania. W przypadku pytań zapraszamy do biura lub kontaktu poprzez formularz kontaktowy, telefon i e-mail …

Niemcza dnia 06.07.2021r.

Zapytanie cenowe
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o. o. w Niemczy działając w imieniu Gminy Niemcza zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na:
Wydzielenie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego w lokalu komunalnym nr 2 w budynku przy ul. Piastowska 2 w Niemczy ”

I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Zamówienie polega na :
– postawienie ścianki działowej w systemie suchej zabudowy
– montaż stolarki drzwiowej
– wykonanie posadzki z płytek
– wykonanie okładziny ściennej z płytek – do wysokości 2,00 m od poziomu podłogi
– wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii w płynie
– malowanie ścian i sufitu z gruntowaniem
– przebudowa instalacji wodno – kanalizacyjnej
– przebudowa instalacji elektrycznej wraz z niezbędnymi pomiarami elektrycznymi
– podłączenie urządzeń tj. prysznic, umywalka, wc kompakt do pionów – wodnego i kanalizacyjnego
– wykonanie wentylacji
2. Wszelkie materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu umowy winny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
3. Termin realizacji: od 1 miesiąca od dnia podpisania umowy.
II. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej i uwzględnić w ofercie wszystkie niezbędne prace.
2. Oferta winna zawierać:
a) kopię polisy OC,
b) wypełniony formularz oferty zał. nr 1
III. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferta prosimy przesyłać w formie pisemnej na adres Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. ul. Wrocławska 3a-3b 58-230 Niemcza, lub mailowo na adres pkniemcza@gmail.com

2. Ofertę proszę złożyć do dnia 16.07.2021 do godz. 12:00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o. o. w Niemczy ul. Wrocławska 3a-3b w dniu 16.07.2021r. o godz. 12.15
4. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. Dodatkowe informacje udzielane są w Dziale Technicznym Zamawiającego pod nr tel.74 837 60 23 lub 696928810 e-mail: pkniemcza@gmail.com

IV. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 Kryterium cena 100 %
V. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego Oferenta wraz z podaniem terminu przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
VI. Dodatkowe informacje
1. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Zamawiającego

Prezes Zarządu
Elżbieta Szymańska

Formularz oferty łazienka Piastowska 2 m2.pdf

 

Nie znalazłeś tego, czego szukasz?

Sprawdź poniżej

Czystość i zieleń miejska

Nieruchomości

Aktualności

Jesteśmy blisko Ciebie!

Firma

Formularz kontaktowy

Napisz do nas

Skip to content