Aktualności

„Przemurowanie kominów w budynku przy ul. Bol. Chrobrego 21c w Niemczy.”

lip 7, 2021 | Przetarg

Szanowni Państwo! Zapraszamy do zapoznania się z wpisem zawierającym wszystkie niezbędne informacje. Na samym dole posta mogą znajdować się załączniki do pobrania. W przypadku pytań zapraszamy do biura lub kontaktu poprzez formularz kontaktowy, telefon i e-mail.. 

Niemcza dnia 07.07.2021r.

 

Zapytanie cenowe
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Niemczy działając w imieniu Gminy Niemcza zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na:
Przemurowanie kominów w budynku przy ul. Bol. Chrobrego 21c w Niemczy.”


I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Montaż rusztowania i rozbiórka starych kominów
2. Wymurowanie nowych kominów z cegły klinkierowej
3. Obróbki blacharskie
4. Montaż drabinki wyłazowej na strych
5. Wywóz gruzu.
Wszelkie materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu umowy winny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
II. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej i uwzględnić w ofercie wszystkie niezbędne prace.
2. Termin wykonania prac do 14.08.2021r
3. Oferta winna zawierać:
a) ofertę cenową na formularzu stanowiącym załącznik do n/n zapytania,
b) kopię polisy OC,
III. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Ofertę można przesłać w formie pisemnej na adres Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Wrocławska 3a-3b 58-230 Niemcza lub mailowo na adres pkniemcza@gmail.com
2. Ofertę proszę złożyć do dnia 15.07.2021 do godz. 12:00.
4. Dodatkowe informacje udzielane są w Dziale Technicznym Zamawiającego pod nr tel. 74 837 60 23 lub 696928810 e-mail: pkniemcza@gmail.com
IV. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena 100%
Ocenie podlega cena całkowita brutto zgodnie z poniższym wzorem:

Cena oferty najtańsza
…………………………. X 100 = liczba punktów
Cena oferty badanej
V. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego Oferenta wraz z podaniem terminu przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
VI. Dodatkowe informacje
1. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Zamawiającego

Prezes Zarządu
Elżbieta Szymańska

Formularz oferty Bol. Chrobrego 21c.pdf

 

Nie znalazłeś tego, czego szukasz?

Sprawdź poniżej

Czystość i zieleń miejska

Nieruchomości

Aktualności

Jesteśmy blisko Ciebie!

Firma

Formularz kontaktowy

Napisz do nas

Skip to content